b@@kereh


Sunday, March 28, 2004

محك:
خوب بودن يه آبجو رو هميشه از ميزان سفيد بودن شاش ميشه فهميد!........................................................................................

Saturday, March 27, 2004

همه ابناي بشر بر سر اين مساله قرنهاست كه اتفاق نظر دارند و هرگز بر سر آن به جنگ نپرداخته اند:
گوز، باديه كه صداي بلند و بوي كمي داره
و چس، باديه كه صداي كم و بوي زيادي داره....!........................................................................................

Sunday, March 14, 2004

و آن نفسهايم بر پوست گردنت،
قراولان لشگر تنم،
براي تصرف كشور اندامتند...........................................................................................

Thursday, March 11, 2004

من براي مجردها اونم وقتي قاط ميزنن يه فرمول ساده دارم :
" !You need to fuck "
اما واسه همه متاهلها نميشه يه نسخه پيچيد، چون هركدومشون يه مَرَضي دارن !!!........................................................................................

Tuesday, March 09, 2004

اينكه ميگن خدا اندازه تحمل هر كس بهش مريضي و مصيبت ميده، يه دروغ محضه!
ناقض اين حرف، مشتاقان بي شمار خودكشيه براي رها شدن از رنج بيماري هاي لاعلاج.........................................................................................

Sunday, March 07, 2004

طالع بيني مستراح:
پست پائيني يه سوالي پرسيدم ، و حالا جواباش:
اگه كسي هستين كه توي دستشوئي، هم كثافتكاري نفر قبلي و هم كثافتكاري خودتون رو تميز ميكنين، ميشه شما رو يك محافظه كار ناميد. از شجاعت چنداني برخوردار نيستين ولي اين ضعفتون رو با اعمال سياست در برخورد با وقايع غيرمترقبه پوشش ميدين!
اعتماد به نفستون چندان تعريفي نداره و از صلابت تصويري كه از شخصيتتان در ذهن افراد ديگر ساخته ايد چندان مطمئن نيستين و به همين خاطر سعي ميكنيد كمترين اصطكاك را با بقيه داشته باشيد، و در واقع صلح طلب و آرامش دوست هستين .
در سكس ترجيح ميدين لذت جنسي را آميخته با عشق داشته باشين.
اگر از كساني باشين كه بعد از انجام كارتون، هم كثافتكاري خودتان و هم نفر قبليتان را يكجا پاك كنيد، آدم خوشفكر و صرفه جوئي هستيد كه به درد كارهاي اقتصادي ميخوريد.و اگر كسي باشين كه دوبار دستشوئي را پاك ميكنه، آدم فعالي هستين كه پشتكارتان ميتونه كند ذهنيتون رو بپوشونه!
اما اگه كثافتكاري خودتان را تميز كنيد و مال نفر قبلي را تميز نكنيد، شما يك آدم جسوري هستين كه با ديدن يك جنازه به پليس تلفن كرده و تا حضور پليس در كنار جسد ميمانيد. به درد شغلهائي كه به دنبال منفعت براي جامعه هست نميخوريد(مثل شهردار و پزشك ...) ولي از شما يك نظامي خوب ميشه ساخت.
در اقتصادهم اندازه نيازتان پول درمياوريد واگر ارث كلاني به شما برسد مقدار بسيار ناچيزي از آنرا خرج ميكنيد. عاشق طبيعت و شكار هستين و از خون بدتون نمياد و تنوع در سكس را دوست دارين.
اما اگه كثافتكاري نفر قبل رو پاك كنين و مال خودتون رو پاك نكنيد، يك آدم شكاك ، بدبين، مغرور ومدعي اي هستين كه از ايرادات خودش غافله و عادت به نق زدن و تقبيح كارهاي ديگران داره ولي براي ساختن خودش هيچ قدمي برنميداره.دنياي شما خاكستريه و بهترين شغل براي شما بازرسي و بازپرسيه.
و سرآخر اگه كسي هستين كه نه كثافتكاري خودش و نه نفر قبلي رو پاك ميكنه، شما به معناي واقعي يك حيوان هستين كه مثل گاو ميخورين، مثل سگ ميكنين، مثل خرس ميخوابين و مثل خر نفهمين!
دنياي شما سياهه، بچه ها رو اذيت ميكنين، آشكارا رو حقوق ديگران پا ميذارين و از قانون شكني لذت ميبرين.........................................................................................

Saturday, March 06, 2004

مشكلات عديده :
فرض كنيد وارد يه مستراحي شده ايد كه نفر قبل از شما توش خرابكاري كرده و درست و حسابي تميزش نكرده و مقداري از اَن و گه اون كنارا باقي مونده و شماهم وضعتون يه جوريه كه ناچارين از دستشوئي استفاده كنين.
خوب كارتون رو ميكنيد و وقتي ميخواهيد بيرون بيائيد يادتون مي افته كه با افراد اون خونه يا شركت حسابي رودربايستي دارين و اگه كسي بعد از شما وارد دستشوئي بشه ممكنه فكر كنه كه اين خرابكاري كار شما بوده و خلاصه خيلي ضايع ميشه ...
چيكار ميكنيد؟........................................................................................

Thursday, March 04, 2004

در خشت خام هم توان ديد؟
اتاق خوابهاي آدمهاي پولدار، در و ديوارش پوشيده از آينه است.
يه لذت مضاعف، از ديدن اندامي كه در هم آغوشي ديده نميشوند...........................................................................................

Home