b@@kereh


Wednesday, February 25, 2004

تناسب اندام باعث ميشه افراد ريز جثه، بزرگتر از اندازه واقعي شان و افراد درشت قامت، ظريف تر از آنچيزي كه هستند به نظر برسند.


........................................................................................

Friday, February 20, 2004

در آتش سوختن شايد بدترين نوع مردن است.
در تمام تاريخ مجرمترين موجودات را يا ميسوزاندند و يا وعده سوزاندن آنها را در دنياي ديگر ميدادند.
آتش هرگز سجده نكرد...........................................................................................

Monday, February 16, 2004

درِ كيسه آشغال رو هميشه ببند!
چون وقتي باز ميديش دستم و محتويات بوگندوش رو ميبينم،
محو ميشه اون لبخندي كه تو راه فقط براي تو آماده كرده بودم............................................................................................

Friday, February 13, 2004

آموختن رزم شائولين
كشيدن پرتره از زنان لخت
جهانگردي با يك دوچرخه
...........................................................................................

Saturday, February 07, 2004

چيزي كه پايان ندارد ! :
و احمق ترين شماها كسي است كه با خواندن چند جمله از من، فكر بكند كه مرا شناخته است !!!........................................................................................

Friday, February 06, 2004

دور تسلسل :
خداوند براي اينكه شريكي نداشته باشد، همه مخلوقاتش رو از دو جنس مخالف و متضاد ساخت تا دائما در كنش و واكنش با همديگر باشند و هيچگاه نتوانند به اجماع رسيده و خودخدائي كنند...
هابيل با قابيل، مذكر با مونث، شمال با جنوب، خير با شر، مثبت با منفي و...
وي حتي در برابر وحدت هم كثرت را گذاشت تا نكند مخلوقات بواسطه تنها بودن واژه "وحدت" ناچار از اتحاد شوند، بلكه كثرت را هم خلق كرد تا دائما از وحدت به كثرت و از كثرت به وحدت برسند ولي هرگز واحد بر جاي نمانند، همانطور كه هيچ وقت نمي توانند در كثرت دوام بياورند.........................................................................................

Monday, February 02, 2004

يه طرف يه 200 تومني نوشته شده بود:
" هر وقت دلت واسه من تنگ شد، به نوشته پشت اين پول نگاه كن."
و طرف ديگه اش نوشته بود:
" حالا كه نگفتم نيگا كن، هر موقع دلت تنگ شد نيگا كن!!! "........................................................................................

Home